Maranathaschool
Ouderraad

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad verleent medewerking aan allerhande activiteiten zoals: schoolreisje, sinterklaas, schoolontbijt en Christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. De ouderraad vergadert elke eerste maandagmorgen van de maand. U kunt zich kandidaat stellen voor de ouderraad als u een kind op school heeft. U kunt contact opnemen met de ouderraad door een mail te sturen naar: n.jalal@maranathaschool.nl.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas en Kerst, bieb op school abonnementsgeld, het groep 8-uitje & afscheidsavond, themafeestactiviteiten, gebruik sportvelden en eventuele excursies. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zeer wenselijk om genoemde activiteiten te kunnen blijven organiseren.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 27,50 per schooljaar per kind. Deze ouderbijdrage wordt per jaar zo nodig geïndexeerd.
In oktober van elk schooljaar krijgt u van de ouderraad en de directie een betalingsverzoek. De ouderraad maakt elk jaar een begroting zodat ouders kunnen zien waaraan het geld besteed gaat worden. Aan het einde van elk schooljaar worden alle activiteiten van het jaar en de bijbehorende  uitgaven op de jaarvergadering besproken.

De Ouderraad Activiteiten
 • Schoolfotograaf
 • Zonnebloemkampioenschappen
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaascommissie met knutsel
 • Kerstcommissie met knutsel
 • Elfstedenspel (als er ijs ligt organiseren we op de ijsbaan een leuk spel)
 • Open dagen (hulp bij ontvangen van nieuwe ouders)
 • Paasfeest (hulp bij de activiteiten rondom Pasen op school)
 • Themafeest; OR helpt met de activiteiten die deze dag plaatsvinden
 • Schoolreisje
 • Afscheidsavond (musical) groep 8
 • PR
 • Schoolplein inrichting
Er zijn diverse OR-functies
 • Voorzitter: Leidt de vergadering van de OR en maakt in overleg met de secretaresse de agenda
 • Secretaresse: Is verantwoordelijk voor notulen, agenda, postvak, gegevens OR op de website
 • Penningmeester: Doet alle financiële handelingen. Verwerkt de ouderbijdrage. Maakt begroting voor het nieuwe jaar.
 • Afgevaardigde Gezamenlijke Ouderraden (de voorzitter en 1 ander lid): Er is per jaar 2 maal vergadering. Per toerbeurt organiseert een school deze vergadering. Deze school regelt dan de agenda, voorzitter en notulist.
De Ouderraad 2020-2021

De volgende personen vormen de ouderraad van het schooljaar 2020-2021:
 • Marielle Spijker (moeder van Lia in gr. 6) - Voorzitter
 • Marleen Graman (moeder van Bart in gr. 7) - Penningmeester
 • Cecile IJsakkers (moeder van Liza in gr. 4) - OR-lid
 • Norella van Klaveren (moeder van Elif in gr. 8 - OR-lid / teamafgevaardigde / gezamenlijke OR afgevaardigde
 • Vacant - OR-lid
 • Vacant - OR-lid

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline